Sim Shalom


CD Title: Ashrey

Artist: Peri Smilow

Listen:

Transliteration:

Sim shalom tovah uv'racha.
Grant us peace.